Usługi podstawowe

Usługi księgowe

Prowadzenie ksiąg handlowych, przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowych. Ewidencje VAT. Obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, PIP oraz Inspekcji Celnej. Prowadzenie ewidencji środków trwałych. Deklaracje PIT, VAT i INTRASTAT. Dokumenty rejestracyjne i aktualizacyjne NIP.

1. Ewidencja ryczałtowa:
od 001 do 20 szt. dokumentów – 140,- zł
od 021 do 50 szt. dokumentów – 180,- zł
za każde następne 50 dokumentów 40,- zł

2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów:
od 001 do 20 szt. dokumentów – 200,- zł
od 021 do 50 szt. dokumentów – 260,- zł
za każde następne 50 dokumentów 60,- zł

3.  Księgi handlowe:
od 001 do 20 szt. dokumentów – 500,-zł
od 021 do 50 szt. dokumentów – 600,- zł
za każde następne 50 dokumentów 100,- zł

usługi inne:

4. sporządzenie wniosku o kredyt - 100 zł

5. sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat - 250 zł

5. deklaracja i korekta deklaracji CIT, PIT, VAT - 30 zł

6. sprawozdanie GUS itp - 50 zł

5. sporządzanie deklaracji VZM - zwrot VATu za materiały budowlane - 100 zł + 1 zł za każdą fakturę

6. przechowywanie zarchiwizowanych dokumentów  (1 pudełko A4) - 10 zł za 1 miesiąc 

                              

Uwaga!

- Podane wyżej ceny (netto) dotyczą sporządzania ksiąg i ewidencji VAT. W przypadku sporządzania wyłącznie ksiąg lub ewidencji ryczałtowych bez ewidencji VAT cena za usługę zostaje obniżona o 20 zł odpowiednio do ilości księgowanych dokumentów.

- Cena za usługę jest automatycznie waloryzowana po zakończeniu każdego półrocza. Podstawą waloryzacji jest średnia ilość wprowadzonych dokumentów w ciągu poprzednich sześciu miesięcy.

- W przypadku zwiększonego nakładu pracy, wysokich obrotów lub innych, indywidualnych czynników cena za usługi może być ustalona w innej wysokości za porozumieniem stron.

- Specjalna cena dla fundacji, stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej  - rabat 50%

Usługi płacowe i ZUS

1. Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń i podatków:
01 - 10 osób – 40,- zł za jedną osobę
za każdą następną osobę - 35,- zł

2. Rozliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzeń i podatków:
01 - 10 osób – 20,- zł za jedną osobę
za każdą następną osobę - 15,- zł

3. Rozliczanie podatków od umów-zleceń i umów o dzieło:
1 - 10 osób – 10,- zł za jedną osobę
za każdą następną osobę - 5,- zł

Usługi kadrowe

1. Prowadzenie obsługi kadrowej

(prowadzenie akt osobowych, prowadzenie ewidencji pracowników, prowadzenie kart urlopowych, prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń, prowadzenie rejestru absencji chorobowych, przygotowywanie regulaminów pracy,
przygotowywanie umów o pracę, przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów, przygotowywanie świadectw pracy)

                                                                                               – 20 zł za jedną osobę

2. Jednorazowa kontrola akt osobowych i pisemny raport z ich kompletności

                                                                                               – bezpłatnie / 20 zł za jedną osobę

3. Sporządzenie dokumentu kadrowego: umowa o pracę, aneks, wypowiedzenie, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie     o zarobkach, pismo w sprawie pracowniczej, pismo w sprawie przywrócenia terminu, w sprawie rozliczenia salda w ZUS, w sprawie przeksięgowania błędnie opłaconych składek  itp - bezpłatnie / 10 zł

4. Sporządzenie dokumentacji kadrowej: do wniosku o zasiłek, urlop, staż, prace interwencyjne, rozliczanie refundacji,             dofinansowań, sporządzenie akt osobowych, świadectwa pracy, sprawozdania do GUS, itp - bezpłatnie / 20 zł 

5. Przygotowanie dokumentów do kontroli PIP, PIS, ZUS, US, uporządkowanie okresów podlegania do ubezpieczenia ZUS KOA     itp - bezpłatnie / 50 zł

Uwaga!

- w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie spraw kadrowych usługi zawarte w pkt. 2-5 bezpłatnie w ramach umowy

- podane kwoty są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT

Roczne zeznania podatkowe

PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 – 30 zł

dodatkowo:

- rozliczenie wspólne z małżonkiem + 10,- zł i każdy rodzaj odliczenia + 10,- zł

Podane koszty sporządzenia zeznań podatkowych są cenami netto.

 

Doradztwo podatkowe

Instrukcje i wskazówki praktyczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
Cena netto – 100,- zł za godzinę
Klienci biura - bezpłatnie w ramach umowy

Pisemne opracowanie dokumentów rejestracyjnych (Urząd Miasta, REGON, Urząd Skarbowy, ZUS)
Cena netto – 100,- zł za jeden dokument
Klienci biura - bezpłatnie w ramach umowy

Pomoc przedsiębiorcom w podjęciu szybkiej i właściwej decyzji związanej ze stosowaniem prawa podatkowego. 
Cena netto – 100,- zł za godzinę
Klienci biura - bezpłatnie w ramach umowy

Porada związana z likwidacją działalności gospodarczej
Cena netto – 100,- zł za godzinę
Klienci biura - bezpłatnie w ramach umowy

Pisemne opracowanie dokumentów likwidacyjnych (Urząd Miasta, REGON, Urząd Skarbowy, ZUS)
Cena netto – 100,- zł za jeden dokument
Klienci biura - bezpłatnie w ramach umowy

Opracowanie strategii optymalizacji podatkowej.
Odwołanie od decyzji podatkowych.
Reprezentacja klientów w postępowaniu administracyjno-sądowym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Cena za usługi uzgadniana indywidualnie.

 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Aktualny od dnia 01.05.2018 r.